preloader

Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Polską Szkołę Internetową “Alfa i Omega”, z siedzibą w Izabelinie, 15-603, ul. Dworska 16, wpisaną do Ewidencji Szkół Niepublicznych prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod poz. 349. NIP 542-295-82-77, REGON 200220296 za pośrednictwem sklepu internetowego w domenie: www.polskaszkolainternetowa.pl (zwanego dalej: Sklepem Internetowym) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sklep Internetowy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://polskaszkolainternetowa.pl/regulamin.html. w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

I DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa – czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 3. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

 4. Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Operator Płatności Elektronicznych – instytucja płatnicza pośrednicząca pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w dokonywaniu płatności:

 7. Firma Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790;

 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. Regulamin – treść postanowień niniejszego regulaminu;

 10. Sprzedawca – Polska Szkoła Internetowa “Alfa i Omega”, z siedzibą w Izabelinie, 15-603, ul. Dworska 16, wpisany do Ewidencji Szkół Niepublicznych prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod poz. 349. NIP 542-295-82-77, REGON 200220296;

 11. Strona Internetowa Sklepu – strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.polskaszkolainternetowa.pl;

 12. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

 4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.polskaszkolainternetowa.pl.

 2. Aktualne dane kontaktowe Sprzedawcy znajdują się na odpowiedniej podstronie informacyjnej Strony Internetowej Sklepu (https://polskaszkolainternetowa.pl/kontakt.html).

 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 4. Wszystkie ceny podane na Stronach Internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

 6. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres.

FORMY PŁATNOŚCI
 1. Możliwe są następujące formy płatności:

  1. Przy odbiorze – zapłata gotówką Dostawcy przy odbiorze produkt. W wybranych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej i/lub mailowej tego typu zamówień. Płatność przy odbiorze dotyczy wyłącznie zamówień wysyłanych na terenie Polski.

  2. Przelewem tradycyjnym- po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

  3. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Operatora Płatności Elektronicznych.

  4. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Operatora Płatności Elektronicznych. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 3. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są każdorazowo w podsumowaniu zamówienia.

SPOSOBY DOSTAWY
 1. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale Dostawców, którzy są wyspecjalizowanymi operatorami pocztowymi lub firmami kurierskimi.

 2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w www.polskaszkolainternetowa.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu:

  1. dokonania zapłaty w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.

  2. zawarcia umowy w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 6. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni (dla przesyłek nadanych Pocztą Polską) i 2 dni roboczych (dla przesyłek nadanych kurierem) od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.

 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy.

 9. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma również prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

REKLAMACJE
 1. Wszystkie produkty dostępne w www.polskaszkolainternetowa.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

 3. Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 6. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować mailowo na adres: ksiegarnia@polskaszkolainternetowa.pl lub w formie pisemnej na adres: Polska Szkoła Internetowa „Alfa i Omega”, ul. Dworska 16, 15-603 Izabelin.

 7. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy na adres: Polska Szkoła Internetowa „Alfa i Omega”, ul. Dworska 16, 15-603 Izabelin.

 8. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.

 9. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://polskaszkolainternetowa.pl/upload/file/sklep_odstapienie_od_umowy.pdf

 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailowo na adres: ksiegarnia@polskaszkolainternetowa.pl lub w formie pisemnej na adres: Polska Szkoła Internetowa „Alfa i Omega”, ul. Dworska 16, 15-603 Izabelin. Oświadczenie to może również zostać wysłane w przesyłce wraz ze zwracanym towarem. W przypadku formularza złożonego za pośrednictwem e-mail Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi jego otrzymanie na trwałym nośniku.

 5. Zwracany towar należy przesłać na adres: Polska Szkoła Internetowa „Alfa i Omega”, ul. Dworska 16, 15-603 Izabelin wraz z protokołem zwrotu (można wysłać również mailowo), prosimy o wypełnienie czerwonych pól: https://polskaszkolainternetowa.pl/upload/file/sklep_protokol.pdf

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 7. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 10. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 11. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.

 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłoszony jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru.

 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 8. Sprzedawca przekazuje jednorazowo dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy konkretnego zamówienia.

 9. Sprzedawca przekazuje jednorazowo dane osobowe Klienta Operatorowi Płatności Elektronicznych w zakresie niezbędnym do realizacji płatności za konkretne zamówienie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.

 2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy każdym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Możliwe jest też skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2016 r.

 5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie utrzymania Konta Klienta.

CENNIK DOSTAW
cennik dostaw e1684532944823 1

* Pozostałe kraje dostaw: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, United Kingdom.