preloader

Egzaminy klasyfikacyjne

team details
Centrum Rozwoju Edukacji Alfa i Omega

Polska podstawa programowa

Zapisz Dziecko
Alfa i Omega - Polska Szkoła InternetowaAlfa i Omega - Polska Szkoła Internetowa
Alfa i Omega - Polska Szkoła Internetowa
Alfa i Omega - Polska Szkoła Internetowa
Alfa i Omega - Polska Szkoła Internetowa
Alfa i Omega - Polska Szkoła Internetowa
Alfa i Omega - Polska Szkoła Internetowa
Alfa i Omega - Polska Szkoła Internetowa
Centrum Rozwoju Edukacji Alfa i Omega

Polska podstawa programowa

Zapisz Dziecko
Alfa i Omega - Polska Szkoła InternetowaAlfa i Omega - Polska Szkoła Internetowa
Alfa i Omega - Polska Szkoła Internetowa
Alfa i Omega - Polska Szkoła Internetowa
Alfa i Omega - Polska Szkoła Internetowa
Alfa i Omega - Polska Szkoła Internetowa
Alfa i Omega - Polska Szkoła Internetowa
Alfa i Omega - Polska Szkoła Internetowa

Egzaminy klasyfikacyjne

Każdy uczeń, spełniający obowiązek szkolny w trybie tzw. nauczania domowego zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego, odbywającego się raz w roku. Jego pozytywny wynik jest warunkiem uzyskania promocji do kolejnej klasy oraz otrzymania świadectwa MEN. Jest to dokument ministerialny, czyli dokładnie taki sam jak otrzymują dzieci w Polsce.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest przez Szkołę Partnerską, w której uczeń spełnia obowiązek nauki. Odbywa się w terminie uzgodnionym ze szkołą, zwykle między majem a czerwcem. W wybranych szkołach może mieć formę online.

Na egzaminie sprawdzana jest wiedza z podstawy programowej, którą dziecko poznało podczas roku szkolnego.

Na zakończenie szkoły podstawowej (klasa VIII- Egzamin ósmoklasisty)  przeprowadzane są państwowe egzaminy zewnętrzne tzw. egzamin kończący szkołę podstawową (klasa VIII), organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uczeń ma obowiązek przystąpienia do egzaminu w odgórnie ustalonych terminach.

2 3 1

Egzamin

Egzamin jest przeprowadzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w Sprawie Warunków i Sposobu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów i Słuchaczy oraz Przeprowadzaniu Sprawdzianów i Egzaminów w Szkołach Publicznych. (Dz. U. nr. 83 poz. 562) §17 i §18 str.5

2 2 2

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 już trwa!

Liczba miejsc na formę bezpłatną jest ograniczona.

Zapewnij dziecku miejsce w naszej szkole.