preloader

FAQ

Jak wygląda nauka w szkole?

Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w maju. Jest to czas, w którym dziecko przyswaja zakres materiału z danego przedmiotu. Każdy z nich podzielony jest na tematy.  Wśród materiałów znajdują się: nagrane lekcje, prezentacje multimedialne, ćwiczenia interaktywne, gry i zabawy, filmy edukacyjne, karty pracy, testy, powtórzenia. Za każdy test dziecko otrzymuje ocenę, która zapisana jest w odpowiedniej zakładce panelu platformy. W ten sposób rodzice mogą monitorować postępy swojej pociechy w nauce. Testy nie mają wpływu na ocenę końcową na świadectwie. Pokazują jedynie aktualny poziom przygotowania do egzaminu klasyfikacyjnego.

W jakim wieku dziecko może rozpocząć naukę w Polskiej Szkole Internetowej Alfa i Omega?

Projekt  skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Polsce oraz tych przebywających za granicą w wieku od 7 do 14 lat. Dzieciom w wieku 5-6 lat oferujemy roczne przygotowanie przedszkolne (zerówka).

Nauka w Polskiej Szkole Internetowej od 7 roku życia jest bezpłatna.

Czy w projekcie edukacyjnym mogą wziąć udział dzieci dysponujące różnym poziomem znajomości języka polskiego?

Wszystko zależy od tego w jakim wieku dziecko rozpoczyna przygodę z naszą szkołą. Realizujemy program zgodnie z podstawą programową obowiązującą w Polsce, więc znajomość języka na pewnym etapie jest konieczna. Edukacja wczesnoszkolna, która obejmuje klasy 1-3, to świetny czas do nauki języka od postaw. Z pomocą rodzica, to będzie czysta przyjemność.  Dzieci w klasach 4-8, powinny posługiwać się językiem polskim w sposób komunikatywny, aby czerpać jak najwięcej z materiałów, lekcji i zadań przygotowanych na platformie. W zależności od stopnia opanowania języka polskiego istnieje możliwość zapisania dziecka do niższej klasy niż wynika to z wieku np. dziecko w wieku 9 lat do drugiej klasy.

Jakie przedmioty będą realizowane w ramach projektu edukacyjnego?

W ramach projektu edukacyjnego realizowane są przedmioty według podstawy programowej polskiego systemu oświaty.

KLASA 1-3 (Edukacja wczesnoszkolna,  Język angielski )

KLASA 4 ( Język polski, Historia, Przyroda, Matematyka, Język angielski, Zajęcia komputerowe)

KLASA 5-6 (Język polski, Historia, Geografia, Biologia. Matematyka, Język angielski, Zajęcia komputerowe)

KLASA 7 (Język polski, Historia, Matematyka, Język angielski, Język francuski, Fizyka, Chemia, Biologia, Geografia, Informatyka)

KLASA 8 (Język polski, Historia, Matematyka, Język angielski, Język francuski, Fizyka, Chemia, Biologia, Geografia, Wiedza o społeczeństwie, Edukacja dla bezpieczeństwa, Informatyka).

Do jakiej klasy zapisać dziecko?

Rodzicie często zastanawiają się, do której klasy zapisać dziecko. W polskim systemie oświaty w wieku 7 lat dziecko rozpoczyna klasę 1. Warto dodać, że jeśli nie ma przeciwwskazań dotyczących znajomości języka polskiego to uczniowie zapisywani są na edukację domową zgodnie z rokiem urodzenia.

Czy muszę kupować podręczniki?

Platforma edukacyjna jest przygotowana w taki sposób, że rodzic nie ma obowiązku kupowania dziecku podręczników. Korzystając z  materiałów zawartych na stronie, uczeń będzie przygotowany do zdania egzaminów klasyfikacyjnych. Zachęcamy jedynie do zakupu lektur, aby uzmysłowić dziecku piękno czytania książek.

Czy uczeń zapisany do szkoły otrzyma legitymację?

Tak. Każdy uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkoła otrzymuje legitymację szkolną, która wydana jest przez Szkołę Partnerską.  Posiadanie ważnej legitymacji uprawnia do ulg ustawowych na terenie całej Polski.

Czy uczeń zapisany do szkoły otrzyma świadectwo ministerialne?

Warunkiem otrzymania polskiego świadectwa jest przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego na koniec roku szkolnego. Uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotów obowiązkowych pozwala na wydanie uczniowi świadectwa Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także uzyskanie promocji do następnej klasy.

Kiedy odbywają się egzaminy?

Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się w na koniec roku szkolnego na przełomie maja i czerwca. Jeżeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpi do egzaminu w uzgodnionym terminie, Dyrektor Szkoły wyznacza drugi termin (maksymalnie do 20 sierpnia). Egzaminy klasyfikacyjne obejmują zakres materiału z podstawy programowej dla danej klasy i odbywają się zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Niektóre szkoły oferują możliwość zdawania egzaminów we wcześniejszych miesiącach oraz w formie online.

Z jakich przedmiotów dziecko musi zdać egzaminy?

Dziecko musi przystąpić do egzaminów ze wszystkich przedmiotów, które zgodnie z podstawą programową obowiązują w danej klasie. Wyjątek stanowi wychowanie fizyczne, religia, plastyka, muzyka, technika.

Czy egzaminy są obowiązkowe?

Tak, są obowiązkowe. Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się raz w roku, w terminie podanym przez szkołę. Uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotów, pozwala na wydanie uczniowi świadectwa Ministerstwa Edukacji Narodowej (takiego jak uczeń otrzymuje w Polsce), a także uzyskanie promocji do następnej klasy. Niezaliczenie egzaminu lub nieprzystąpienie do niego na koniec roku szkolnego, skutkuje skreśleniem żaka z listy i brak możliwości kontynuacji nauki w ramach projektu.

Kto egzaminuje uczniów na koniec roku szkolnego?

Za przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych oraz wydawanie świadectw ukończenia klasy odpowiedzialne są Szkoły Partnerskie, które współpracują z Centrum Rozwoju Edukacji Alfa i Omega w ramach w/w projektu edukacyjnego. Dyrektor Szkoły Partnerskiej powołuje Komisję Egzaminacyjną składającą się z nauczycieli wszystkich przedmiotów obowiązujących w danej klasie. Egzamin odbywa się zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Po zdaniu egzaminu końcowego dziecko otrzymuje promocję do kolejnej klasy oraz świadectwo Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).

W jakich przypadkach można zrezygnować z nauki w szkole?

• w przypadku powrotu dziecka do edukacji stacjonarnej

• w przypadku, gdy dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego lub nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych

• w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa

Jak zapisać dziecko do Polskiej Szkoły Internetowej?

Jeśli Twoje dziecko spełnia wymagania i chcecie wziąć darmowy udział w naszym projekcie, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny:

W kolejnym etapie otrzymasz maila ze szczegółową informacją o dokumentach, które pozwolą na sfinalizowanie zapisu do szkoły.