Logowanie
Zaloguj

FAQ

Jak wygląda nauka w szkole?

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września i odbywa się w cyklu 32-35 tygodni. Jest to czas w którym dziecko przyswaja tygodniowy zakres materiału z danego przedmiotu. Każdy tydzień zawiera instrukcję dla rodzica i test mający na celu sprawdzenie opanowanego materiału. Polecenia zawarte w instrukcji, mają pomóc rodzicom tak kierować nauką dziecka, aby samodzielnie dochodziło do rozwiązania tematu. Uczeń wykonuje test, który jest sprawdzany i oceniany przez nauczyciela. W przypadku błędów w rozwiązaniach, pedagog wyda zalecenia na co zwrócić uwagę podczas dalszej nauki. Za każdy test dziecko otrzymuje ocenę, która zapisana jest w odpowiedniej zakładce panelu platformy. W ten sposób rodzice mogą monitorować postępy swojej pociechy w nauce. Testy nie mają wpływu na ocenę końcową na świadectwie. Pokazują jedynie aktualny poziom przygotowania do egzaminu klasyfikacyjnego. W przypadku problemów z którąkolwiek częścią materiału, można zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Udzieli on wyjaśnień drogą mailową lub za pomocą wideo konferencji.

Jakie warunki należy spełnić, aby zapisać dziecko do szkoły?

Głównym warunkiem decydującym o przyjęciu dziecka do szkoły jest posiadanie NUMERU PESEL oraz przebywanie za granicą w trakcie trwania roku szkolnego. Platforma skierowana jest przede wszystkim dla dzieci posiadających polskie obywatelstwo. Gdy dziecko nie posiada numeru  pesel  szkoła udostępnia wszelkie informacje jak go uzyskać.

Jak zapisać dziecko?

Formalne  zapisanie  dziecka do szkoły odbędzie się  po spełnieniu następujących warunków:

• przedstawienie NUMERU PESEL dziecka

• przedstawieniu ostatniego świadectwa ukończenia  klasy w dowolnej polskiej lub zagranicznej szkole

• podpisania umowy o bezpłatną naukę w Polskiej Szkole Internetowej

• przeprowadzenie rozmowy online z pedagogiem poradni psychologiczno-pedagogicznej

• przesłanie wymaganych dokumentów

Czy w projekcie edukacyjnym mogą wziąć udział dzieci dysponujące różnym poziomem znajomości języka polskiego?

W zależności od stopnia opanowania języka polskiego istnieje możliwość:

• indywidualnych lekcji z języka polskiego

• zapisania dziecka do niższej klasy niż wynika to z wieku (np. dziecko w wieku 9 lat do drugiej klasy),

Jakie przedmioty będą realizowane w ramach projektu edukacyjnego?

W ramach projektu edukacyjnego realizowane są przedmioty według podstawy programowej polskiego systemu oświaty.

KLASA 1-3 (Nauczanie wczesnoszkolne,  Język angielski )

KLASA 4-6 ( Język polski, Historia i społeczeństwo, Przyroda, Matematyka, Informatyka, Język angielski )

KLASA 1-3 GIM (Język polski, Historia, Przyroda, Fizyka, Chemia, Matematyka, Geografia, Informatyka, Wiedza o społeczeństwie, Język angielski, Język francuski )

Czy nauka w szkole internetowej jest całkowicie bezpłatna?

Nauka w Polskiej Szkole Internetowej jest bezpłatna, jednak  by móc w pełni realizować program nauczania niezbędny jest zakup podręczników. Rodzic może dokonać zakupu samodzielnie lub za pośrednictwem platformy edukacyjnej.

Kiedy odbywają się egzaminy?

Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się w na przełomie maja i czerwca między innymi w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii. Jeżeli uczeń  z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpi do egzaminu w uzgodnionym terminie, Dyrektor Szkoły wyznacza drugi termin. W tym przypadku odbywać się on będzie na terenie Polski, w miejscu i czasie uzgodnionym ze Szkołą (maksymalnie do 20 sierpnia).

Kto egzaminuje uczniów podczas egzaminów na koniec roku szkolnego?

Za przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych oraz wydawanie świadectw ukończenia klasy odpowiedzialne są Szkoły Partnerskie, które współpracują z Centrum Rozwoju Edukacji Alfa i Omega w ramach w/w projektu edukacyjnego. Dyrektor Szkoły Partnerskiej powołuje Komisję Egzaminacyjną składającą się z nauczycieli wszystkich przedmiotów obowiązujących w danej klasie. Egzamin odbywa się zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Po zdaniu egzaminu końcowego dziecko otrzymuje promocję do kolejnej klasy oraz świadectwo Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).

Czy uczeń zapisany do szkoły otrzyma legitymację?

Tak. Każdy uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkoła otrzymuje legitymację szkolną, która wydana jest przez Szkołę Partnerską.  Posiadanie ważnej legitymacji uprawnia do ulg ustawowych na terenie całej Polski.

Czy uczeń zapisany do szkoły otrzyma świadectwo polskiej szkoły?

Warunkiem otrzymania polskiego świadectwa jest przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego na koniec roku szkolnego. Uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotów obowiązkowych pozwala na wydanie uczniowi świadectwa a także uzyskanie promocji do następnej klasy.

W jakich przypadkach można zrezygnować z nauki w szkole?

Zgodnie z art.16 ust. 14 Ustawy o systemie oświaty cofnięcie trybu realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą może nastąpić w 3 przypadkach:

• na wniosek rodziców, w dowolnym momencie

• w przypadku, gdy dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego lub nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych

• w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa

 

 

 

 Kupno podręczników nigdy nie było tak proste! Rodzice dzieci zapisanych do Polskiej Szkoły Internetowej mogą nabyć podręczniki za pośrednictwem naszej strony. Wystarczy wejść w zakładkę Edukacja dzieci za granicą > Podręczniki, po czym wybrać poziom edukacji.