Stan prawny

List  od Ministerstwa  Edukacji Narodowej

Dziecko wyjeżdżające z rodzicami za granicę nie musi tracić kontaktu ze szkołą w Polsce.

Informacja dla rodziców i uczniów na temat możliwości realizacji obowiązku  szkolnego  i obowiązku nauki poza szkołą (tzw. nauczanie domowe)  przez dzieci obywateli polskich przebywających poza granicami kraju.
 
Podczas pobytu za granicą uczeń ma prawo do bezpłatnej, publicznej edukacji. Dzieci obywateli polskich przebywających poza granicami kraju realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w danym kraju zamieszkania w lokalnym systemie edukacji, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami. Uzupełnieniem tej edukacji mogą być zajęcia z języka polskiego, historii i geografii Polski oraz ewentualnie innych przedmiotów(…) W kilku krajach możliwa też jest nauka języka polskiego, jako przedmiotu lub w ramach zajęć dodatkowych, w lokalnych systemach edukacji.
Jednakże są przypadki, w których uczeń nie może skorzystać z prawa do bezpłatnej, publicznej edukacji w kraju zamieszkania, ponieważ nie pozwala mu na to jego sytuacja rodzinna czy inne okoliczności losowe (dotyczy to np. dzieci podróżujących po świecie z rodzicami wykonującymi wolne zawody, przebywającymi na krótkich stażach zagranicznych), albo jest zainteresowany (równolegle z nauką w lokalnym systemie edukacji) kontynuowaniem nauki w polskim systemie oświaty. W takim przypadku uczeń (posiadający polskie obywatelstwo) na każdym etapie edukacji, począwszy od obowiązkowego przygotowania przedszkolnego aż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, może skorzystać z tzw. nauczania domowego w Polsce.

Na wniosek rodziców, dyrektor przedszkola w Polsce, do którego uczeń został przyjęty, może  zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania  przedszkolnego. - art. 16 ust. 8 ustawy o systemie Oświaty.
Na wniosek rodziców, dyrektor szkoły w Polsce, do której uczeń został przyjęty, może zezwolić,w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą -art. 16 ust. 8 ustawy o systemie Oświaty. Zezwolenie, o którym mowa powyżej może być wydane (do 31.05) na wniosek rodziców  jeżeli do wniosku dołączono:

W dniu 20 maja 2014 r została opublikowana zmiana do Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U poz 642) , w której to art 16 ust.10 otrzymuje brzmienie " Zezwolenie , o którym mowa w ust.8 , może być wydane przed rozpoczeciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: ( zmiana wchodzi w życie z dniem 01.09.2014 r.)

a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na  danym  etapie kształcenia,

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny, do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa powyżej, następuje:

1) na wniosek rodziców;

2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

Uczeń spełniający obowiązek szkolny (lub obowiązek nauki) poza szkołą:

· jest zapisany do szkoły w Polsce, ma prawo do otrzymania legitymacji szkolnej;

· corocznie przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego z zakresu części podstawy
  programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany
  rok szkolny przez rodziców z dyrektorem szkoły.

Do egzaminu wystarczy przystąpić jeden raz w roku szkolnym;

· po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych otrzymuje świadectwo ukończenia 
  poszczególnych klas;

· uczniowi nie ustala się oceny zachowania.

Trzeba pamiętać, że powyższe rozwiązanie nie zwalnia ucznia z realizacji obowiązku szkolnego w kraju pobytu, o ile istnieje tam taki obowiązek.

Dodatkowe informacje dotyczące edukacji dzieci wyjeżdżających z rodzicami za
granicę, w tym możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza
szkołą (tzw. nauczanie domowe), można uzyskać:

· w Kuratoriach Oświaty;

· w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji  NarodowejKupno podręczników nigdy nie było tak proste! Rodzice dzieci zapisanych do Polskiej Szkoły Internetowej mogą nabyć podręczniki za pośrednictwem naszej strony. Wystarczy wejść w zakładkę Edukacja dzieci za granicą > Podręczniki, po czym wybrać poziom edukacji.
x
ZAPISZ DZIECKO
* E-Mail
* Nazwisko
Telefon
ZAREJESTRUJ