Informacje

Gdy wyjeżdżamy za granicę – jak zapisać dziecko do szkoły?
 
 
Według Konwencji Praw Dziecka z 1989 roku każde dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu do osiemnastego roku życia. We wszystkich krajach UE oraz w większości krajów spoza Unii dziecko zapisujemy do lokalnej placówki oświatowej odpowiedniej dla jego wieku. Każde państwo należące do ONZ ma obowiązek zapewnić wszystkim dzieciom dostęp do bezpłatnej nauki w szkołach według obowiązującego systemu edukacji. W praktyce, zapisanie dziecka do szkoły za granicą wiąże się z szeregiem formalności. Niezbędne jest przygotowanie wielu dokumentów oraz zebranie informacji o szkolnictwie kraju, w którym będziemy mieszkać.
Niezbędne dokumenty oraz formalności:
- Skompletuj dokumenty (metrykę dziecka oraz ostatnie świadectwo szkolne) i przetłumacz je na język kraju, do którego wyjeżdżasz (najlepiej, aby translacji dokonał profesjonalny tłumacz).
 
- Zabierz ze sobą: dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport), dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (wystarczy umowa najmu lokalu), pozostałe świadectwa szkolne (potwierdzają ciągłość dotychczasowej edukacji), a także dokumenty dotychczasowych osiągnięć dziecka (dyplomy z olimpiad, certyfikaty ukończonych kursów językowych oraz potwierdzenia udziału i wygranych w konkursach i olimpiadach naukowych, sportowych czy artystycznych).
 
- Koniecznie przekaż informacje o zmianie miejsca zamieszkania dyrektorowi szkoły podstawowej lub gimnazjum, do którego dziecko obecnie uczęszcza. W przeciwnym wypadku narazisz się na poważne konsekwencje z tytułu nieposyłania dziecka do szkoły.
 
- Skontaktuj się z ambasadą kraju, do którego wyjeżdżasz, aby dokładnie poznać przepisy, które obowiązują przy zapisywaniu dziecka do szkoły (przepisy te nie są jednolite dla wszystkich państw). Pracownicy ambasady udzielą Ci także wszystkich informacji o dodatkowych formalnościach i dokumentach wymaganych przy zapisie.
 
- Poproś dotychczasowego wychowawcę swojego dziecka, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły o sporządzenie opinii na temat ucznia. Koniecznie ją przetłumacz i doręcz do placówki, do której będzie uczęszczać Twoje dziecko. Taki dokument ułatwi dziecku start w nowej szkole.
 
- Zaraz po przeprowadzce zarejestruj się w stosownym urzędzie (w zależności od obowiązujących przepisów w ratuszu miejskim lub urzędzie ds. emigracji). Otrzymasz tam informacje o wszystkich szkołach, do których możesz zapisać swoje dziecko.
 
Pamiętaj, że ostateczną decyzję o tym, do której szkoły Twoje dziecko będzie uczęszczać, podejmujesz Ty. Większość rodziców decyduje się na lokalne szkoły, część wybiera polskie szkoły przy ambasadach.
Jeśli planujecie powrót do kraju po kilku latach lub też chcecie, aby dziecko kontynuowało naukę według polskiego systemu edukacji i poszerzało wiedzę o kulturze swojej ojczyzny, zgłoście się do nas! Warunkiem niezbędnym do podjęcia nauki w naszej szkole jest spełnienie określonych wymagań. Głównym czynnikiem decydującym o przyjęciu dziecka do szkoły jest fakt, iż musi posiadać ono polskie obywatelstwo (numer pesel). Do dokumentów, które należy przedstawić przed podjęciem nauki, należy także opinia poradni psychologiczno pedagogicznej. Polska Szkoła Internetowa zapewnia kompleksową obsługę w tym zakresie, tak aby ułatwić rodzicom podjęcie nauki. Platforma prowadzi własną poradnię, która przeprowadzi niezbędne badanie, a co najważniejsze bez konieczności przyjazdu dziecka do Polski. Opinia poradni dotyczy rozwoju psychomotorycznego dziecka i określa do której klasy będzie ono uczęszczać.  
Edukacja dziecka na emigracji – jak zacząć uczyć dziecko języka polskiego?

http://polskaszkolainternetowa.pl/upload/image/district-291098_1280_1.jpg

O tym, że warto uczyć dziecko ojczystego języka chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Z dwujęzyczności płynie szereg korzyści, w tym m.in. zwiększenie szansy na zdobycie w przyszłości dobrze płatnej pracy. Z pewnością biegła znajomość dwóch języków okaże się pomocna także w innych aspektach życia codziennego. Może np. ułatwić powrót dziecka do ojczyzny i zapewnić mu łatwiejszą adaptację. Warto zauważyć, że dwujęzyczność związana jest z dwu-kulturowością. Niezależnie od tego w jakim zakątku globu przebywasz, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wychował dwujęzyczną pociechę.
Osobom żyjących za granicą nauka nowego języka nie sprawia większego problemu. Tak samo jest z dziećmi, które przez naturalną styczność z nim na co dzień, czy to w sklepie, na placu zabaw czy też w przedszkolu, nie będą miały najmniejszego kłopotu z jego opanowaniem. Inaczej jest z nauką ojczystego języka, gdyż dziecko po opuszczeniu kraju traci zazwyczaj z nim kontakt. Dlatego też, aby dziecko nie zapomniało języka polskiego, konieczne jest wsparcie rodziców, którzy będą w domu mówili po polsku oraz nauczycieli, którzy będą rozwijali umiejętności dziecka w posługiwaniu się tym językiem.
Naukę dziecka najlepiej zacząć jak najwcześniej, bowiem do szóstego roku życia przyswaja ono języki jako macierzyste – posługiwanie się nimi przychodzi mu dużo łatwiej niż używanie tych później wyuczonych. Mitem jest jakoby dziecko nie było w stanie nauczyć się dwóch języków jednocześnie. Aby rozwinąć dwujęzyczność należy przede wszystkim ustalić zasady i konsekwentnie ich przestrzegać. Najczęściej zalecanym rozwiązaniem przez pedagogów oraz logopedów jest ustalenie, która osoba w domu będzie rozmawiać z dzieckiem wyłącznie w języku polskim. Warto także jak najwcześniej zacząć dziecku czytać polskie bajki i książki.

http://polskaszkolainternetowa.pl/upload/image/skills-835748_1280.jpg

 

Niezwykle ważna dla dwujęzycznego dziecka jest także umiejętność czytania w obu językach, bowiem to właśnie czytanie kształtuje i rozwija słownictwo, a przede wszystkim zapewnia dostęp do całego dziedzictwa kulturowego danego języka.
W ramach Polskiej Szkoły Internetowej Alfa i Omega oferujemy dodatkowe wsparcie dydaktyczne dla dzieci, których znajomość języka polskiego jest słabo rozwinięta (uczeń ma możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach on-line, indywidualnych lub grupowych). Zapewniamy również naukę języka polskiego od podstaw. Dlatego też nawet jeśli dziecko nie potrafi płynnie mówić po polsku, to mimo to może zapisać się do szkoły. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i do zadawania pytań!
Jak wygląda nauka w Polskiej Szkole Internetowej?

http://polskaszkolainternetowa.pl/upload/image/computer-216890_1280_1.jpg

Rozpoczynamy rok szkolny tak samo jak w polskiej szkole – od 1 września. Podzielony jest on na 32 tygodnie nauczania. Każdego tygodnia przepracowujemy kolejno materiał wg podręczników. Uczeń otrzymuje od szkoły dodatkowo video pomoce (wirtualne lekcje), które odtwarza w dogodnym dla siebie momencie. Tygodniowa praca zakończona jest testem, który ma na celu zobrazowanie postępów w nauce dziecka oraz ewentualne wskazanie elementów, nad którymi dziecko musi jeszcze popracować. Rodzice mają zapewniony stały dostęp do wyników testów dziecka poprzez panel rodzica, znajdujący się na naszej platformie. Gorąco zachęcamy do sprawdzania postępów dziecka i do pomagania mu w nauce!
Nasi nauczyciele także służą pomocą w nauce w godzinach uzgodnionych z rodzicami.
Od 15 kwietnia do 30 maja powtarzamy z uczniami cały materiał z 32 tygodni nauki. To także czas na konsultacje z nauczycielami i uzupełnienie ewentualnych braków oraz utrwalenie pozyskanej wiedzy.
Po 30 maja uczniowie przystępują do egzaminów klasyfikacyjnych w wyznaczonych placówkach na terenie UE; istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu w jednej ze szkół partnerskich na terenie Polski. Egzamin obejmuje głównie materiały zawarte w podręczniku. Można przystąpić do niego maksymalnie do 20 sierpnia. Pozytywna ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest podstawą do otrzymania polskiego świadectwa szkolnego i promocji do kolejnej klasy.

http://polskaszkolainternetowa.pl/upload/image/people-316506_1.jpg

 

Nasze szkoły partnerskie przeprowadzają także egzaminy państwowe (egzaminy kończące naukę w szkole podstawowej- sprawdzian szóstoklasisty oraz gimnazjum- egzamin gimnazjalny). Ich termin jest już ustalany odgórnie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).
Polska Szkoła Internetowa Alfa i Omega to gwarancja pełnego wsparcia kadry nauczycielskiej oraz najlepszych materiałów przystosowanych do tak zwanego "nauczania domowego". Zapisując dziecko do naszej szkoły, nie musisz martwić się o to, że będzie ono miało braki w nauce w przypadku powrotu do Polski, ani o to, że będzie miało za dużo obowiązków. Lekcje w szkole Alfa i Omega to popołudniowa przyjemność!
Jak dbamy o efektywność e-learningu i nauczania zdalnego w Polskiej Szkole Internetowej?
 

 

E-learning to dziś ogromna szansa dla każdego, kto pragnie poszerzać swoją wiedzę, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Pierwsze kursy prowadzone przy pomocy technologii elektronicznych miały miejsce już w latach 80. ubiegłego wieku. Dziś powszechny dostęp do Internetu sprawił, że e-learning oraz nauczanie na odległość jest w zasięgu ręki każdego.

Efektywność e-learningu zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od odpowiedniego przygotowania szkoły oraz materiałów, a także samej formy nauczania.

W naszej Polskiej Szkole Internetowej tworzymy środowisko wirtualnej nauki w taki sposób, aby w pełni wykorzystać możliwości i potencjał, jaki daje nauczanie zdalne. Nauczyciele, prowadząc zajęcia, nadzorują pracę każdego dziecka indywidualnie, dzięki czemu doskonale zapoznają się z jego mocnymi oraz słabszymi stronami. Dobre poznanie możliwości uczniów jest z wielu względów niemożliwe w szkole stacjonarnej, a naszym nauczycielom pozwala lepiej wspierać i motywować dziecko w nauce. Przyświeca nam w tym wszystkim jasno określony cel – przekazanie wiedzy z zakresu podstawy programowej polskiej szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także rozwijanie u dzieci wiedzy o kulturze Polski.

Wszystkie zajęcia oraz materiały są przygotowane w taki sposób, aby jak najbardziej zainteresować dziecko oraz rozbudzić w nim chęć do nauki. Poruszanie się po panelu e-learningowym w naszym serwisie nie sprawi dziecku najmniejszych kłopotów, a przygotowane materiały multimedialne rozbudzą jego zainteresowanie. Realizując nasz program nauczania, korzystamy z tych samych podręczników, których używają dzieci w polskiej szkole. Są to niezwykle atrakcyjne pod względem graficznym książki, napisane w ciekawy i klarowny sposób.

Przez cały czas trwania kursu nasi nauczyciele czuwają nad uczniami, monitorując ich postępy oraz służąc pomocą, gdy tylko jest potrzebna. Systematycznie przeprowadzamy testy, które oceniają stopień zaznajomienia się uczniów z aktualnie omawianym materiałem. Testy te nie mają na celu tylko oceny pracy ucznia. Ukazują również postępy dziecka oraz elementy, nad którymi musi jeszcze popracować. Gdy dziecko ma trudności w nauce lub problem ze zrozumieniem określonej partii materiału, nauczyciel chętnie mu pomoże.

Środowisko e-learningowe w Alfa i Omega jest bardzo elastyczne. Materiały są dostępne dla uczniów przez cały czas – można powrócić do wcześniejszych materiałów i powtórzyć wybrany zakres tematyczny w dogodnym czasie. Wszystkie zbiory są też stale aktualizowane i doskonalone przez naszych specjalistów.

Zalet e-learningu jest wiele. Począwszy od nienormowanego czasu nauki w szkole (jest to bardzo istotne, ze względu na zobowiązania dziecka w innych szkołach), poprzez swobodną możliwość komunikacji z nauczycielami i innymi uczniami, a kończąc na bogatych i urozmaiconych zasobach materiałów multimedialnych, wspomagających edukację młodego człowieka. Nauka w naszej szkole to także szansa na zawarcie znajomości z polskimi rówieśnikami z całego świata, gdyż w kontaktach drogą elektroniczną wszelkie bariery nieśmiałości znikają.

Zapraszamy serdecznie!

Nominacja w plebiscycie Polish Choice of the year/Polski wybór roku 2015

POLISH CHOICE OF THE YEAR to plebiscyt, w którym polscy konsumenci z Wielkiej Brytanii mogą wskazać i docenić te z marek obecnych na rynku brytyjskim, które lubią, cenią i uważają za przyjazne.

Pierwsza edycja POLISH CHOICE OF THE YEAR dotyczyła roku 2015 i tych produktów oraz usług, które w roku minionym 2014 najbardziej zasłużyły na zaszczytne miano POLSKIEGO WYBORU.

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy nominację w plebiscycie POLISH CHOICE OF THE YEAR/ POLSKI WYBÓR ROKU 2015! Dzięki Waszym głosom znaleźliśmy się na podium zajmując trzecie miejsce!

 

 play                      

 

Dziękujemy!

 

 Kupno podręczników nigdy nie było tak proste! Rodzice dzieci zapisanych do Polskiej Szkoły Internetowej mogą nabyć podręczniki za pośrednictwem naszej strony. Wystarczy wejść w zakładkę Edukacja dzieci za granicą > Podręczniki, po czym wybrać poziom edukacji.