Logowanie
Zaloguj

Egzaminy

Egzamin jest przeprowadzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w Sprawie Warunków i Sposobu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów i Słuchaczy oraz Przeprowadzaniu Sprawdzianów i Egzaminów w Szkołach Publicznych. (Dz. U. nr. 83 poz. 562)§17 i §18 str.5

WYMAGANIA:

Każdy uczeń, spełniający obowiązek szkolny w trybie tzw. nauczania domowego zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego, odbywającego się raz w roku. Warunkiem uzyskania świadectwa szkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) oraz promocji do następnej klasy będzie uzyskanie pozytywnego wyniku na tymże egzaminie.

Jeżeli uczeń  z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpi do egzaminu w uzgodnionym terminie, Dyrektor Szkoły wyznacza drugi termin. W tym przypadku odbywać się on będzie na terenie Polski, w miejscu i czasie uzgodnionym ze Szkołą (maksymalnie do 20 sierpnia).

W przypadku niezaliczenia egzaminu, uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Na zakończenie szkoły podstawowej (klasa VIII) oraz gimnazjalnej (klasa III gimnazjum) przeprowadzana są państwowe egzaminy zewnętrzne tzw. egzamin kończący szkołę podstawową (klasa VIII) i egzamin gimnazjalny, organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W obu przypadkach uczeń ma obowiązek przystąpienia do egzaminu w odgórnie ustalonych terminach.

EGZAMINY:

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest przez jedną ze Szkół Partnerskich w której uczeń spełnia obowiązek nauki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562)

Egzamin odbywa się w terminie i miejscu uzgodnionym ze szkołą (Polska, Holandia, Wielka Brytania, Norwegia).

ZAKRES MATERIAŁU:

Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zakres materiału z podstawy programowej. Dotyczy przedmiotów realizowanych w tzw. "nauczaniu domowym".Kupno podręczników nigdy nie było tak proste! Rodzice dzieci zapisanych do Polskiej Szkoły Internetowej mogą nabyć podręczniki za pośrednictwem naszej strony. Wystarczy wejść w zakładkę Edukacja dzieci za granicą > Podręczniki, po czym wybrać poziom edukacji.