Logowanie
Zaloguj

Egzaminy

Egzamin jest przeprowadzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w Sprawie Warunków i Sposobu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów i Słuchaczy oraz Przeprowadzaniu Sprawdzianów i Egzaminów w Szkołach Publicznych. (Dz. U. nr. 83 poz. 562§17 i §18 str.5 

WYMAGANIA:

Każdy uczeń, spełniający obowiązek szkolny w trybie tzw. nauczania domowego zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego, odbywającego się raz w roku. Warunkiem uzyskania świadectwa szkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) oraz promocji do następnej klasy będzie uzyskanie pozytywnego wyniku na tymże egzaminie.

Jeżeli uczeń  z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpi do egzaminu w uzgodnionym terminie, Dyrektor Szkoły wyznacza drugi termin. W tym przypadku odbywać się on będzie na terenie Polski, w miejscu i czasie uzgodnionym ze Szkołą (maksymalnie do 20 sierpnia).

W przypadku niezaliczenia egzaminu, uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Na zakończenie szkoły podstawowej (klasa VIII)  przeprowadzane są państwowe egzaminy zewnętrzne tzw. egzamin kończący szkołę podstawową (klasa VIII) , organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uczeń ma obowiązek przystąpienia do egzaminu w odgórnie ustalonych terminach.

 

EGZAMINY:

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest przez jedną ze Szkół Partnerskich w której uczeń spełnia obowiązek nauki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562)

Egzamin odbywa się w terminie uzgodnionym ze szkołą .

 

ZAKRES MATERIAŁU:

Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zakres materiału z podstawy programowej. Dotyczy przedmiotów realizowanych w tzw. "nauczaniu domowym".Kupno podręczników nigdy nie było tak proste! Rodzice dzieci zapisanych do Polskiej Szkoły Internetowej mogą nabyć podręczniki za pośrednictwem naszej strony. Wystarczy wejść w zakładkę Edukacja dzieci za granicą > Podręczniki, po czym wybrać poziom edukacji.