Edukacja domowa w Polsce

Homeschooling (edukacja domowa) nie jest wymysłem naszych czasów. Jeszcze w XIX wieku dzieci z zamożnych i arystokratycznych rodzin miały swoich guwernerów. W domu uczyły się języków obcych, sztuki, literatury, historii. Obecnie edukacja domowa nie jest tak powszechna, jak kiedyś. Nauczanie dziecka w domu wymaga od rodziców zaangażowania, jako że to właśnie oni pełnią rolę nauczycieli. Przed rozpoczęciem tego typu edukacji należy przeprowadzić batalię w urzędach i przejść procedury biurokratyczne.

 

O nas:

Zadaniem e-nauczania jest wsparcie rodziców oraz ich dzieci w realizowaniu podstawy programowej obowiązującej w Polsce. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z tej formy edukacji jest spełnienie określonych wymagań.
Do dokumentów które należy przedstawić przed podjęciem nauki należy także opinia poradni psychologiczno pedagogicznej. Polska Szkoła Internetowa zapewnia kompleksową obsługę w tym zakresie, tak aby ułatwić rodzicom podjęcie nauki.
Platforma prowadzi własną poradnię, która przeprowadzi niezbędne badanie, a co najważniejsze bez konieczności przyjazdu dziecka do Polski. Opinia poradni dotyczy rozwoju psychomotorycznego dziecka i określa do której klasy będzie ono uczęszczać.  

Nauka w szkole:

Nauka rozpoczyna się od 1 września i odbywa się w cyklu 32-35 tygodni. W tym czasie dziecko przyswaja podany (tygodniowy) zakres materiału z danego przedmiotu. Każdy tydzień zawiera instrukcję dla rodzica i test mający na celu sprawdzenie opanowanego przez dziecko materiału. Instrukcja zawiera ciąg poleceń jakie rodzic musi wykonać wraz z dzieckiem. Umieszczone są tam w kolejności pytania, jakie należy zadać, aby dziecko samodzielnie dochodziło do rozwiązania tematu, jak również zestaw ćwiczeń, które należy wykonać aby utrwalić zdobytą wiedzę. Każdy tydzień zakończony jest testem sprawdzającym. Po rozwiązaniu jest on sprawdzany i oceniany przez nauczyciela. Nauczyciel opisuje test, a w przypadku błędów w rozwiązaniach, wyda zalecenia na co zwrócić uwagę. Za każdy test dziecko otrzymuje ocenę, która zapisana jest w odpowiedniej zakładce panelu. W ten sposób rodzicie mogą monitorować postępy swojej pociechy w nauce. W przypadku problemów z którąkolwiek częścią materiału, zawsze można zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Udzieli on wyjaśnień e- mailowo lub za pośrednictwem skype.

Egzaminy klasyfikacyjne:

Egzaminy końcowe odbywają się w czerwcu. W przypadku, gdy nie ma możliwości dotarcia na egzamin w podanym terminie, istnieje możliwość przystąpienia do niego w późniejszym czasie, lecz maksymalnie do 20 sierpnia. W tym przypadku odbywać się on będzie w miejscu i czasie uzgodnionym ze Szkołą.
Po zdaniu egzaminu dziecko otrzymuje promocję do kolejnej klasy oraz świadectwo MEN.

 

Zalety e-nauczania:

Ten system edukacji ma niewątpliwie wiele zalet, o czym przekonali się rodzice dzieci uczęszczających do naszej szkoły. E-nauczanie pozwala realizować materiał w dowolnym czasie i miejscu. Materiały i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w tak, aby dzieci w łatwy i szybki sposób mogły przyswoić zadany temat. Dużą rolę, szczególnie w przypadku młodszych dzieci będzie odgrywała pomoc rodziców. To ich zadaniem przez najbliższy rok będzie kierowanie edukacją dziecka tak, aby dzięki systematyczności  i  konsekwencji mogło robić znaczące postępy w nauce.
Kupno podręczników nigdy nie było tak proste! Rodzice dzieci zapisanych do Polskiej Szkoły Internetowej mogą nabyć podręczniki za pośrednictwem naszej strony. Wystarczy wejść w zakładkę Edukacja dzieci za granicą > Podręczniki, po czym wybrać poziom edukacji.
x
ZAPISZ DZIECKO
* E-Mail
* Nazwisko
Telefon
ZAREJESTRUJ